ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KRYRY

  6.A

Učivo 12.10. - 16.10.

  ZEMĚPIS - VYPRACOVAT
  - co  je mapa
  - co vyjadřuje název mapy
  - co je mapové pole
  - polohopis
  - výškopis - nadmořská výška, kóta
  - vrstevnice
  - legenda mapy
  - měřítko mapy a mapy podle měřítka
  Sami si vytvoří vlastní mapu, pojmenují.
  Na internetu nebo pokud mají doma turistickou mapu, tak si nakreslí a popíšou 6 turistických  značek

 

 Probíraná témata:
 Český jazyk:
 12. 10. Diskuse
 13. 10. Nářečí
 14. 10. Ústní lidová slovesnost
 15. 10. Slovenský jazyk
 16. 10. Zvuková stránka jazyka

 Dějepis:
 12. 10. Doba bronzová
 14. 10. Doba železná

 Výchova k občanství:
 13. 10. Domov, bydliště