ZÁKLADNÍ ŠKOLA

KRYRY

Základní škola
Komenského č. 393
439 81 Kryry                                        účinnost od 1.9.2019


Provozní a vnitřní řád školní jídelny

 1. Zásady provozu
 Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů a hygienickými předpisy. Jídelníček je sestavován na  základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. V zařízení školního stravování se uskutečňuje školní  stravování dětí, žáků, zaměstnanců škol a školských zařízení v době jejich pobytu ve škole.
 Nárok na odběr dotované stravy má každý žák a zaměstnanec školy po řádném přihlášení a zaplacení obědů u vedoucí  školní jídelny.
 Chování strávníků v jídelně.
   Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování a udržovat pořádek. Podle zákona č.561/2004 sb., §31 odst. 2 a 3 mohou být za opakované nevhodné chování v jídelně (vulgární slovní napadání nebo úmyslné fyzické útoky vůči  spolužákům či zaměstnancům školy) vyloučeni ze stravování.
 Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa, příloh a nápoje. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti. Žáci si mohou odnášet pouze ovoce a balenou potravinu.
   Dozor ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci škol. Dozírající pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, dodržování hygienických a kulturních stravovacích návyků. Rozvrh dozoru je vyvěšen v jídelně.  Vzhledem k hygienickým předpisům a  zvýšenému epidemiologickému riziku je CIZÍM  OSOBÁM  VSTUP  ZAKÁZÁN !!!
 Stravování o prázdninách:
   Pobyt ve školní družině mimo vyučování (prázdniny) nelze považovat za celodenní výchovu a vzdělávání, ale za zájmovou činnost a nelze tedy poskytovat žákům během prázdnin ani v době mimořádného ředitelského volna zvýhodněné stravování. (zákon  č.561/2004 Sb.,školský zákon,§119).


 Závodní stravování:
 Zabezpečuje příspěvková organizace (příspěvek z FKSP učitelům) jen po dobu jejich činnosti ve škole nebo školském zařízení, ne v době nepřítomnosti (novela zákona  č.250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech - § 33b.).
 Pokud zaměstnanec onemocní a nestihne si odhlásit oběd, nemá nárok na příspěvek z FKSP (vyhláška č. 84/2005 Sb.). Zaměstnanec je povinen odhlásit si obědy již první den nemoci, pokud takto neučiní, bude mu účtována cena oběda i s veškerými náklady.  Dlouhodobě nemocní pracovníci platící účtem jsou povinni odhlásit si stravné na každý nový měsíc.
 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů § 24odst.:
 Dobu volna k samostudiu nelze považovat za přítomnost zaměstnance v práci, a tudíž za odpracovanou směnu, a proto nelze pedagogickým pracovníkům po tuto dobu poskytovat závodní stravování. Nárok na obědy nemají ani v době řádné dovolené, v době  neplaceného volna a na mateřské dovolené.


 2. Provoz školní jídelny

 Pracovní doba 6.00 - 14.30.
 Výdejní doba pro děti a zaměstnance 11.35 – 13.30, otevřeno do 14.00., pro odběr do jídlonosičů 11.00 – 11.30 hod.
 Je zakázán odběr do skleněných nádob. Jídlo je určeno k přímé spotřebě a je nutno je zkonzumovat do 15.00 hodin.

 3. Zaměstnanci školní jídelny

 Vedoucí školní jídelny:
 Milada Toušková

 Kuchařky:
 Marie Matejíčková
 Lenka Lečbychová
 Jana Třísková
 Ivana Hečková
 Jitka Zapletalová

 4. Cena stravného

 Výše stravného se řídí dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. dle věku strávníka, kterého dosáhne v aktuálním školním roce (podle § 5 a přílohy č. 2). Strávník je zařazen do věkové skupiny dle věku.  Toto zařazení platí po celý školní rok, tj. do 31. srpna (včetně), kdy končí školní rok.

 1. kategorie: strávníci MŠ do 6 let
 přesnídávka 9,- Kč
 oběd 20,- Kč
 svačina 8,- Kč
-----------------------------------------
 celkem: 37,- Kč


  2. kategorie: strávníci MŠ 7 let a více
 přesnídávka 9,- Kč
 oběd 25,- Kč
 svačina 8,- Kč
-------------------------------------------
 celkem: 42,- Kč

 kategorie: strávníci ZŠ 7 – 10 let
 oběd 25 ,- Kč


  3. kategorie: strávníci ZŠ 11 – 14 let
 oběd 28,- Kč


  4. kategorie: strávníci ZŠ 15 a více let
 oběd 30,- Kč

 

  5. kategorie dospělí strávníci:
 V souladu s Vyhl.č. 107/2005 Sb. O školním stravování, zejména pak Vyhl. Č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, jsou využívány prostředky státního rozpočtu dle § 160 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, protože se jedná o náklady vyplývající z pracovně právních vztahů.
 Finanční norma potravin a úhrada stravného – zaměstnanci ZŠ a MŠ je 36,- Kč.
 Dle pravidel pro čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb činí příspěvek zaměstnancům ZŠ na oběd ve výši 15,- Kč. Inkasní cena oběda zaměstnance je 21,-Kč.
 Důchodci ZŠ Kryry (osoby odcházející do důchodu ze ZŠ Kryry) – oběd 43,- Kč.
 Finanční norma potravin je 38,- a 5,- Kč režijní náklady.

 6. kategorie: vyvařování pro potřeby Města Kryry:
 Jedná se o hospodářskou činnost MěÚ, která je personálně i organizačně oddělena. Finanční norma potravin je 38,- Kč, režijní náklady (voda,elektro,plyn,čistící prostředky, program PC, tisk složenek a stravenek, revize, opravy a další věcné náklady) jsou 10,- Kč
 Cena oběda pro  strávníky města 48,- Kč.

 7. kategorie: cizí strávníci:
 Cizím strávníkem se rozumí osoba, která vykonává práci související s činností základní školy Kryry, např. kontrolní orgány, pracovníci vykonávající školení, opravy,revize,kulturní představení pro žáky atd.
 Osobu, která má nárok na odběr stravy určuje ředitelka ZŠ nebo vedoucí ŠJ. Škola neposkytuje stravování ostatním cizím osobám.
 Cena stravného je stanovena 75,- Kč za jeden oběd.


  5. Placení stravného
 Placení se provádí převodem z účtu či bezhotovostně na stravovací účet ŠJ číslo 1020259399/0800, VS jméno strávníka.
 Při placení složenkou si strávník vyzvedne složenku, kterou zaplatí na poště a ústřižek o zaplacení předloží v kanceláři ŠJ.


  6. Odhlášky ze stravování
 Odhlášky ze stravování se provádí v kanceláři ŠJ osobně či telefonicky na čísle 603 924 035, nebo na e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. den předem, nejpozději do 13.30 hod.
 Pokud se nestihne oběd odhlásit do této doby, má strávník nárok na odběr oběda do jídlonosiče první den nemoci a ostatní dny se odhlásí!
 Nevyzvednutý oběd neznamená odhlášku, propadá a není nárok na vrácení peněz.
 Pokud není oběd uhrazen, nemůže být vydán!
 V době prázdnin jídelna až na výjimky nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen.

 

 7. Vyúčtování na konci školního roku
 Vyúčtování se provádí na konci školního roku . / Pokud platí převodem z účtu/.

 

 8. Jídelní lístek
 Na každý den je vyvěšen u vchodu do ŠJ a  na webových stránkách školy.


  9. Dotazy a připomínky
 Dotazy a připomínky, případné problémy řešte s vedoucí ŠJ.


  10. Ukončení stravování
 Stravování musí být zrušeno osobně, písemně nebo telefonicky u ved. ŠJ. Částka se vrací v plné výši. Žáci, kteří vycházejí z 9. třídy jsou odhlašováni automaticky.

 

 Vedoucí školní jídelny                Ředitelka školy

 p. Milada Toušková                        Ing. Hana Lehnerová